<return to homepage>

inleiding syllabus

practicum klapper

 

Programma Gamma-gedeelte van de beta/gamma propedeuse

eerste trimester 2002-2003

 

 

ma. 2 september 2001:             Evolutie en organisatie           

14-17 u.                        14 u. discussie in groepjes a.d.h.v. thema-tekst (deze syllabus of ook op  http://www.leydesdorff.net/bg/thema.htm )

 

                                                15 u. korte inleidingen prof. dr. André Schram en dr. Loet Leydesdorff over het thema van de cursus toegespitst op innovatie in de biotechnologie.

                                               

16-17 u. forum discussie met dr. Rob Hagendijk, de maatschappelijke context van de biotechnologie; prof. dr. Michiel Haring, de industriële context van de biotechnologie

 

wo. 4 september                        De verschillen tussen wetenschapsgebieden, docent: dr. Loet

            10-13 u                         Leydesdorff (wetenschapsdynamica)

            literatuur:                      tekstkeuze uit: Thomas S. Kuhn, De Structuur van Wetenschappelijke Revoluties (Ned. vert., Boom, Meppel)

            14-17 u.:                       de formulering van een sociaal-wetenschappelijke onderzoeksvraag

 

do. 5 september:                        Discussie-bijeenkomst beta/gamma met de docenten van het blok over de intellectuele samenhang van het programma

            12.15-13.45 u.               literatuur: Herbert A. Simon (1973). The Organization of Complex Systems, pp. 1-27 in Pattee, Howard H. (Ed.), Hierarchy Theory: The Challenge of Complex Systems. New York, George Braziller Inc.

 

wo. 11 september:                     Conflict en samenwerking in staat en samenleving

            10-13 u                         docent: prof. dr. Cees van der Eijk (politicologie)

            literatuur:                      E. E. Schattschneider, The Semi-Sovereign People, Hinsdale (Ill.), Dryden Press, 1960, hieruit:

                                                hfdst. 1 ‘The Contagiousness of Conflict’, pp. 1-19

                                                hfdst. 4 ‘The Displacement of Conflicts’, pp. 62-77,

                                                almede enkele bij het college te verstrekken handouts

            14-17 u:                        organisatievormen en dynamieken van interactieve logica’s tussen actoren.  Practicum-opdrachten.

 

do. 12 september:                      Gamma-practicum I

            14-17 u                         docenten: Femke Bilderbeek, Max van der Linden en Loet Leydesdorff

 

wo. 18 september:                     De dynamiek van sociale processen en de stabiliteit van de samenlevingsorde

            10-13 u                         docent: dr. Bart van Heerikhuizen (sociologie)

            literatuur:                      Talcott Parsons, ‘Age and Sex in the Social Structure of the United States,’ American Sociological Review 7 (1942). [In: James Farganis, Readings in Social Theory. McGraw-Hill, 2000.]

            14-17 u:                        Sociologisch kijken: stadswandeling door de Plantage

                                                docent: dr. Ineke Teijmant

 

do. 19 september:                  Discussie-bijeenkomst beta/gamma met de docenten van het blok

            12.15-13.45 u.               over veranderingen in de relaties tussen “wetenschap” en “beleid” aan de hand van:

            literatuur:                      Michael Gibbons et al. (1994), The New Production of Knowledge (London, etc.: Sage), pp. 16-45.

 

nb. Er moet voor de volgende week (sociaal-wetenschappelijke informatica) een opdracht worden gemaakt, zoals geformuleerd bij het programma voor de middag.

 

wo. 25 september:                     Interacties met “intelligente” machines

            10-13 u                         docent: dr. Robert de Hoog (soc.-wetsch. inform.)

            literatuur:                      Donald A. Norman, Things that make us smart: defending human attributes in the age of the machine (Reading MA, etc.: Addison-Wesley, 1993), pp. 77-113. (Chapter 4: “Fitting the Artifact to the Person.”)

            14-17 u.                        modelleren van intelligente systemen met sociaal-organisatorische effecten; prakticum-oefeningen sociaal-wetenschappelijke informatica

                        14-15 u.            evaluatie Mathematica a.d.h.v. criteria zoals geformuleerd in: Suzanne Kabel, Robert de Hoog, and Jacobijn Sandberg, “User interface evaluation and improvments: a framework and empirical results,” pp. 1-7.

                        15-16 u.            demonstratie project

                        16-17 u.            feedback op de evaluaties van Mathematica; nabespreking.

 

do. 26 september:                      Gamma-practicum II

            14- 17 u                        docenten: Femke Bilderbeek, Max van der Linden en Loet Leydesdorff

 

wo. 2 oktober:                           Differentiatie en integratie-processen tussen wetenschapsgebieden: de kwestie van de “interdisciplinariteit” (wetenschapsdynamica)

            10-13 u.                        docenten: discussie tussen prof. dr. Stuart Blume (wetenschapsdynamica) en dr. Loet Leydesdorff

                                                literatuur: Stuart Blume and Ingrid Geesink, ‘Vaccinology: An industrial science?’ Science as Culture 9 (2000) 41-72.

14- 17 u                       bezoek aan laboratoria om differentiatie en integratie in praktijken van wetenschapsbeoefening waar te nemen en te evalueren.

 

do. 3 oktober:

            12.15-13.45 u.               Discussie-bijeenkomst beta/gamma met de docenten van het blok over de maatschappelijke samenhang van de wetenschappen: wie is er verantwoordelijk voor wat?

 

wo. 9 oktober:                           verschillen tussen de filosofische uitgangspunten, methodologieen en de sociogenese van de natuur-, levens- en sociale wetenschappen,

            10-13 u                         docent: Loet Leydesdorff

literatuur:                      Humberto R. Maturana en Francisco J. Varela, ‘Taaldomeinen en menselijk bewustzijn,’ hoofdstuk 9 uit De Boom van de Kennis: hoe wij onze eigen waarneming creëren (Amsterdam: Contact,  1988) pp. 165-188.

's middags:                    wat betekenen de verschillen tussen wetenschapsgebieden voor studiekeuzen en combinaties? Hoe te komen tot een beredeneerde studiekeuze?

 

do. 10 oktober:                          Gamma-practicum III

            14-17 u                         docenten: Femke Bilderbeek, Max van der Linden en Loet Leydesdorff

 

[wo. 16 oktober:                        college-vrije week]

 

wo. 23 oktober:                         Economie en milieu: een paar apart

            10-13 u                         docent: dr. Ruud Knaack (economie)

literatuur:                      Adam Smith (1970:1776), The Wealth of Nations, London: Dent, Ch. 2, 3, & 4.

R. Knaack (1998), Milieueconomie: het neoklassieke gezichtspunt, Amsterdam: UvA

            14-17 u.                        prakticum experimentele economie (CREED)

                                                docent:  Vjollca Sadiraj

 

do. 24 oktober:                          Discussie-bijeenkomst beta/gamma met de docenten van het blok

            12.15-13.45 u.               over “The Science Wars”: verschillen in stijl, wereldbeeld en benadering tussen beta en alfa/gamma?

            literatuur:                      * Ad Lagendijk in De Volkskrant, 29 juni 1996:

                                                * tekstkeuze m.b.t. de zgn. Sokal-affaire.

 

wo. 30 oktober:                         Markt-dynamieken: evolutie door innovatie

            10-13 u                         docent: prof. dr. Nico van Dijk (operations research & management)

            literatuur:                      Nico van Dijk, “Altijd in de verkeerde rij,” Natuur & Techniek 64 (1996, nr. 12) 10-21.

 

14-17 u:                        Computer simulaties van economische en econometrische modellen

                                                prof. dr. Cars Hommes (kwantitatieve economie)

            literatuur:                      Cars Hommes, “Chaos en Economie: niet-lineaire dynamica en de gevolgen voor de verwachtingshypothese”, oratie UvA, 10 nov. 1999.

 

do. 31 oktober                           Gamma-practicum IV

            14-17 u                         docenten: Femke Bilderbeek, Max van der Linden en Loet Leydesdorff

 

wo. 6 november:                        De universaliteit van emoties: sociale motieven voor het handelen

            10-13 u                         docent: prof. dr. Agneta Fischer (psychologie)

            literatuur:                      Scherer, K.R. (1996). “Emotion.” In: Hewstone, M., Stroebe, W, & Stephenson, G.M. (eds.), Introduction to social psychology (pp. 279‑315). Oxford: Blackwell.

            14-17 u.                        Fase-transities in psychologische processen

                                                dr. Han van der Maas

            literatuur:                      Pascal Hartelman (1997). Stochastic Catastrophe Theory.Proefschrift Faculteit Psychologie, UvA, pp. 11-19.

 

do. 7 november:                         Discussie-bijeenkomst beta/gamma met de docenten

            12.15-13.45 u.               over entropie

            literatuur:                      Francisca Gromme en Franca van Hooren, Entropie;
A. Lightman, Great Ideas in Physics. McGraw-Hill, 1992, pp. 89-93 (uit de syllabus bij het Blok Natuurkunde); Anne Kaldeway, Entropie en Energie in de Informatica (Nieuwsbrief Beta/Gamma Nr. 2, maart 1996, pp. 10 en 11); Karel van Dam, Entropie, Evolutie en Intelligentie (brochure Beta/Gamma, april 1996, p. 11); Marcel Boumans, Entropie en economie (Nieuwsbrief Beta/Gamma Nr. 2, maart 1996, p. 9); Loet Leydesdorff, Een sociaal-wetenschappelijke appreciatie van het entropie-begrip (deze syllabus, pp. 24 ev.).

 

wo. 13 november                       Rationaliteit, vrijheid en markt

            10-13 u.                        docent: drs. Pieter Pekelharing (wijsbegeerte)

            literatuur:                      Benjamin Constant, The Liberty of the Ancients Compared with that of the Moderns [1819]. Pp. 308-328 in: Bejamin Constant, Political Writings, Bianca Maria Fontana (ed.), Cambridge Un. Press, Cambridge, 1988.

            14-17 u                         discussies over verschillende vrijheidsbegrippen aan de hand van vragen bij een video compilatie

 

do. 14 november:                       Gamma-practicum V

            14-17 u                         docenten: Femke Bilderbeek, Max van der Linden en Loet Leydesdorff

 

De (kleine) opgaven in het stuk van Roald Ramer (voor 28 november) zouden van te voren moeten worden gemaakt om de behandeling op het college goed te kunnen volgen. 

 

wo. 20 november:                      Onzekerheid in sociaal-wetenschappelijke data: methodologische implicaties

            10-13 u.                        discussie met M&T-docenten: prof. dr. Cees van der Eijk (politicologie) en dr. Roald Ramer (economie/econometrie), met een bijdrage van prof. dr. Chris Klaassen (statistiek)

            literatuur:                      Cees Niemöller, Onzekerheid in sociaal-wetenschappelijke data

                                                Roald Ramer, Mededingingsmodellen

            14-17 u:                        Is er samenhang in de sociale wetenschappen?

                                                Forum-discussie met de docenten van het gamma-blok.

 

do. 21 november                        “inzicht in de samenhang der wetenschappen”

            12.15-13.45 u.               afsluitende discussie met de beta/gamma docenten

 

wo. 27 november:                     “samenhang der wetenschappen”

            10-13 u.                        afsluitend college en discussie; docent: dr. Loet Leydesdorff

            literatuur:                      Randall Collins, ‘The Rise of the Social Sciences,’ in: Four Sociological Traditions. New York/Oxford: Oxford University Press, 1994, pp. 3-46.

            14-17 u                         evaluatie en nabespreking gamma-blok

 

<return to homepage>

inleiding syllabus

practicum klapper